OG娛樂城

OG娛樂城

曰∶此正气虚之故也。 南烛叶固佳,而南烛子尤佳,深秋结实,先红后紫,其味甘而酸,入肾、肝二经,胜于之叶。

或问芡实性实平淡,吾子誉其功用,不识益肾补精之外,更有何病可大用乎?存之以熊胆必取人熊者始佳,人熊之胆长八寸,余胆不过长五、六寸耳。

益气而强志,健骨而生齿,去肢体酸疼,除腰脊软痛。其余消痰之药,或安肺而不安胃,或安胃而不安肺,总不如白芥子之能安五脏也。

倘腹下色红,则有百岁之久矣,亦可用之,然终不如红者更奇,而白者更神也。 地骨皮乃除热之剂,中寒者勿服。

附子领人参直入于至阴之中,专祛腹中之寒,而躯外皮肤之寒邪,则未遑驱逐。或问山茱萸用于六味、八味,妙义如此,未知舍二方之外,亦可独用以出奇乎?

 或疑白果有损无益,先生谓能补任督之脉,此从前注《本草》者并未言及,何说之创乎? 或问芡实性实平淡,吾子誉其功用,不识益肾补精之外,更有何病可大用乎?

Leave a Reply