Z杯悠悠视频

Z杯悠悠视频

时珍曰∶按∶陶氏用生龟炙取,《日华》用灼多者,皆以其有生性神灵也。或青或绿,或丹或黄,或红或赤。

五色具者上;白色、黄色者中,黑色者下。时珍曰∶案《韵书》,卢与兹并黑也。

否则着人肠胃,晚年作热也。每脂麻汤下十丸,日二服,取效。

以贝齿三枚,甘遂二铢,为末,浆水和服,须臾小便不通∶白海一对,生一个,烧一个,下疳阴疮∶白海三个,红研末,搽之。鳞部第四十四卷\鳞之四【集解】藏器曰∶出江湖。

白癞∶大蝮蛇一条,勿令伤,以酒一斗渍之,糠火温令稍热。 陶弘景言公蛎蛇能化鳢者,即此也。

赤白翳膜鱼、酒、面、辛辣、色欲。 每用半分,荆芥煎汤调灌之。

Leave a Reply